2015 Kumperensiya ng Kaguruan: Pasundayag Tungo sa Haraya 2020

Matagumpay na idinaos ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya ang Kumperensya ng Kaguruan 2015 na may temang Pasundayag Tungo sa Haraya 2020. Ginanap ito noong ika-23-24 ng Hulyo 2015 sa Holiday Inn Clark Pampanga. Pinangunahan ito ni Dekano Grace H. Aguiling-Dalisay kasama ang mga panauhing tagapagsalita na sina Prop. Carolina Hernandez, Prop. Ponciano Bennagen, Prop. Josefina Natividad, Prop. Ricardo Jose, Prop. Ma. Luisa Camagay, Bise-Tsanselor Nestor Castro, at Tsanselor Michael Tan.

Sa pagsisimula ng Taong Pang-akademiko 2014-2015, nagbahagi ng mga gawain, proyekto, at planong aksyon ang iba’t ibang komite at sentro ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) sa aktibidad na “Pasundayag 2014.” Sinundan ito ng inisyal na ulat at update ng mga komite matapos ang unang semestre. Nagpatuloy ang pagkilos ng mga komite at sentro sa ikalawang semestre.

Isang taon matapos ang Pasundayag 2014, idinaos ang Kumperensya ng Kaguruan upang higit na patatagin ang kolehiyo sa pamamagitan ng pagpapalitaw (pasundayag) ng mga kakayanan nito sa larangan ng agham panlipunan at pilosopiya; pagtampok ng mga nasabing kakayanan bilang bahagi ng pambansang unibersidad at pagsasakatuparan ng Haraya 2020 (Vision 2020).

Tumagal ng dalawang araw ang kumperensya mula Hulyo 23 hanggang Hulyo 24. Iginugol ang unang araw sa pagbabahagi ng papel ng walong tagapagsalita. Hinati sa dalawang sesyong plenaryo, isa sa umaga at isa sa hapon, ang unang araw. Naglaan din ng panahon para sa malayang talakayan matapos ang bawat sesyong plenaryo.

Iginugol naman ang ikalawang araw para sa mga pangkatang palihan upang matalakay ang mga narinig na lektura sa unang araw at isaisip ito sa pag-uusap kaugnay ng pagsasakatuparan ng Haraya 2020. Ibinahagi ang mga napag-usapan ng mga pangkat sa huling sesyon ng ikalawang araw. Sa kabuuan, 84 katao ang dumalo sa kumperensya.

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman